آتی سویا (ZS1!)، پتانسیل H4 برای ادامه صعودیمنبع: https://www.tickmill.com/blog/soybean-futures-zs1-h4-potential-for-bullish-continuation4

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج