آتی کاکائو (CC1!)، پتانسیل H4 برای ادامه صعودیمنبع: https://www.tickmill.com/blog/cocoa-futures-cc1-h4-potential-for-bullish-continuation

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج