آمار تجارت Weekly Market Dominator (5 – 10 ژانویه 2023) – آمار – 7 فوریه 2023

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 100 PIPS

محترم خریدارانسطوح ورودی

  • 0.6862 تجارت فعال

یورو دلار فروشندگانسطوح ورودی

GBPJPY خریدارانسطوح ورودی

درآمد کل پیپ = -50


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751737

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 30 PIPS

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 50 PIPS

////////////////////////////GBPUSD/////////////////// /////////////////////////////////////

GBPJPY فروشندگانسطوح ورودی

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

GBPUSD خریدارانسطوح ورودی

  • 1.1966 تجارت فعال

یورو دلار خریدارانسطوح ورودی

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 50 PIPS

////////////////////////////EURUSD/////////////////// /////////////////////////////////////

////////////////////////////GBPJPY/////////////////// /////////////////////////////////////

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 100 PIPS

///////////////////////////AUDUSD//////////////////// ////////////////////////////////////

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 200 PIPS

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 200 PIPS

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 30 PIPS

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

GBPUSD فروشندگانسطوح ورودی

محترم فروشندگانسطوح ورودی

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج