آمار تجارت Weekly Market Dominator (5 – 10 ژانویه 2023) – آمار – 7 فوریه 2023

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 30 PIPS

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 100 PIPS

GBPUSD فروشندگانسطوح ورودی

///////////////////////////AUDUSD//////////////////// ////////////////////////////////////

محترم فروشندگانسطوح ورودی

GBPJPY خریدارانسطوح ورودی

////////////////////////////GBPJPY/////////////////// /////////////////////////////////////

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 50 PIPS

درآمد کل پیپ = -50


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751737موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

یورو دلار فروشندگانسطوح ورودی

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 100 PIPS

موقعیت باز تا جمعه هفته ورودی برگزار می شود

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 200 PIPS

هدف سود توصیه شده برای هر تجارت – 200 PIPS

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 50 PIPS

GBPJPY فروشندگانسطوح ورودی

////////////////////////////GBPUSD/////////////////// /////////////////////////////////////

GBPUSD خریدارانسطوح ورودی

  • 1.1966 تجارت فعال

محترم خریدارانسطوح ورودی

  • 0.6862 تجارت فعال

////////////////////////////EURUSD/////////////////// /////////////////////////////////////

یورو دلار خریدارانسطوح ورودی

توقف ضرر توصیه شده برای هر معامله – 30 PIPS

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج