آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

هفته بسیار شلوغی از اقدامات، داده ها و درآمدهای بانک مرکزی است. با این حال، بیشترین توجه، تصمیمات سیاست پولی FOMC، ECB و BoE خواهد بود. افزایش نرخ به صورت جهانی است…


منبع: https://analysis.hfm.com/296547/

FOMC، ECB، BoE نرخ ها را افزایش می دهند اما راهنمایی نامشخص است

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج