آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

پس از اینکه بودجه کوارتنگ دولت تراس را سرنگون کرد، تلاش زیادی برای ارائه طرح های مالی جدید وجود داشت. چیزهای زیادی از قبل فاش شده بود، و وقتی هانت از کوارتنگ با …


منبع: https://analysis.hfm.com/636680/

چشم انداز انگلستان

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج