آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

آشفتگی بازار مالی – 20-24 مارس 2023

آشفتگی بازارهای مالی هفته گذشته بر بازارها مسلط شد و همچنان موضوع داغی است که برنامه های مختلف نجات در حال ارزیابی هستند! UBS با خرید Credit Suisse در یک معامله 3 میلیارد دلاری موافقت کرد. سهام UBS سقوط کرد …


منبع: https://analysis.hfm.com/674515/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج