آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

بانک مرکزی اروپا: پویایی تورم “عشق به ازای تابه”.

تورم اصلی به لطف تأثیرات پایه در حال کاهش است و مقامات اعتراف می کنند که حتی اگر آشفتگی های بازار مالی آرام شود، ترس از جابجایی مالی احتمالاً اثر ضد تورمی خواهد داشت. تورم اصلی …


منبع: https://analysis.hfm.com/677745/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج