آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

اگرچه بازارها در پایان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از افزایش 25 بشکه ای ماه آینده قیمت گذاری می کنند، آخرین داده ها به FOMC فرصت توقف نداده است و این …


منبع: https://analysis.hfm.com/686914/

FOMC: قطعات بیشتر به پازل

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج