آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

FOMC: قطعات بیشتر به پازل

اگرچه بازارها در پایان افزایش نرخ بهره فدرال رزرو پس از افزایش 25 بشکه ای ماه آینده قیمت گذاری می کنند، آخرین داده ها به FOMC فرصت توقف نداده است و این …


منبع: https://analysis.hfm.com/701599/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج