آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

افزایش نرخ بیشتر

BoE غافلگیری بزرگ در دور تصمیمات بانک مرکزی اروپا در ژوئن بود. فرماندار بیلی به گزارش تورم داغ دیروز با ارائه یک افزایش 50 واحد پایه واکنش نشان داد، در حالی که تمایل شدید داشت.


منبع: https://analysis.hfm.com/707095/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج