آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

قیمت نفت در هفته گذشته همراه با بازارهای سهام افزایش یافت زیرا انتظارات کاهش یافت. محدودیت‌های عرضه نیز شروع به کاهش می‌کنند، اگرچه بهبود ضعیف چین همچنان بر احساسات تاثیر می‌گذارد و آژانس بین‌المللی انرژی کاهش …


منبع: https://analysis.hfm.com/713085/

بازارها در کاهش انتظارات حاکم شدند

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج