آنالیز HF | تحلیل بازار روزانه HF را بخوانید

قیمت نفت USOil، Daily Oil در هفته گذشته با افزایش تقاضا و ملاحظات عرضه افزایش یافته بود. مقامات چینی در آخر هفته برای تسهیل قوانین تست کووید در شهرهای بزرگ حرکت کردند که به…


منبع: https://analysis.hfm.com/643775/

بازارهای نفت – سقف قیمت؟

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج