خطرات رکود اقتصادی بریتانیا در حال افزایش است زیرا S&P Global نشان می دهد کاهش فعالیت هامنبع: https://www.tickmill.com/blog/uk-economy-recession-risks-on-the-rise-as-s-and-p-global-indicates-decline-in-activity

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج