دستورالعمل استفاده از دستگاه کپی سفارش “Easy Copy” – سایر – 27 نوامبر 2022

پارامتر “Copy orders mode” حالت کپی سفارشات را تعیین می کند. چندین گزینه وجود دارد: همه را کپی کنید، همه را معکوس کنید، سفارشات معلق را کپی نکنید، سفارشات خرید را کپی نکنید، سفارشات فروش را کپی نکنید و سفارشات جدید را کپی نکنید.

پارامترهای «حالت کپی جادو» و «حالت کپی نظرات» حالت‌های کپی کردن جادوها و سفارش نظرات را تعیین می‌کنند. پارامتر “Magics copy mode” دو حالت دارد – Copy (جادوها را از منبع کپی می کند) و Set fixed (جادوهای ثابت را روی گیرنده تنظیم می کند). پارامتر “Comments copy mode” علاوه بر این دو، دارای حالت Copy and set fixed نیز می باشد (یک نظر را با افزودن یک عبارت ثابت به آن کپی می کند). پارامترهای “Fixed Magic” و “Fixed comment” مقادیر ثابت magic و comment را در حالت های مربوطه تعیین می کنند.

پارامتر “حداقل حاشیه آزاد” حداقل حاشیه ای را تعیین می کند که در آن می توان یک سفارش را کپی کرد.

پارامترهای “لیست نمادهای مجاز” و “فهرست نمادهای محدود” حاوی لیستی از جفت ارزهای مجاز و ممنوع برای کپی هستند. جفت ارزها باید با کاما از هم جدا شوند. اگر پارامتر “لیست نمادهای مجاز” پر شود، سفارشات فقط برای جفت ارزهای مشخص شده در این پارامتر کپی می شوند. اگر پارامتر “لیست نمادهای محدود” پر شود، همه سفارش‌ها کپی می‌شوند، به جز سفارش‌هایی که روی جفت ارزهای مشخص‌شده در این پارامتر باز شده‌اند. اگر هر دو پارامتر پر شوند، پارامتر “لیست نمادهای مجاز” اولویت دارد.

پارامترهای “لیست جادوهای مجاز” و “لیست جادوهای محدود” مشابه دو پارامتر قبلی هستند، اما حاوی لیستی از اعداد جادویی مجاز و ممنوع هستند.

پارامتر “SL, TP & TS copy mode” حالت کپی کردن توقف ضرر و سطوح سود را تعیین می کند. چهار حالت وجود دارد – کپی (کپی کردن SL و TP از حساب منبع)، کپی مجازی (SL و TP را از حساب منبع بدون تنظیم صریح آنها کپی می کند)، ثابت (تنظیم سطوح توقف ضرر و سود ثابت) و مجازی ثابت (مجموعه ها) سطوح ثابت، ضرر را متوقف می کند و بدون تعیین صریح آنها سود می برد). پارامترهای “Fixed SL”، “Fixed TP” و “Fixed TS” سطوح ثابت SL، TP و توقف انتهایی را در پیپ ها تنظیم می کنند.

پارامتر “Emergency Equity” سطح ارزش ویژه را تعیین می کند که در آن تمام سفارشات کپی شده در حساب جاری بسته می شوند و کپی سفارشات جدید غیرممکن خواهد بود.

شما می توانید حالت عملکرد ابزار را انتخاب کنید. این ابزار در سه حالت کار می کند: منبع، گیرنده و خود کپی. برای کپی کردن معاملات از حساب جاری، از حالت “منبع” استفاده می شود. برای کپی کردن معاملات از حساب دیگر به حساب فعلی، از حالت “گیرنده” استفاده می شود. برای کپی کردن معاملات از حساب جاری به حساب جاری، از حالت “خود ضرب” استفاده می شود.

پارامتر “Schedule mode” دو مقدار دارد – Hours of activity و Hours of Inactivity. پارامترهای برنامه باقیمانده دوره های فعالیت یا عدم فعالیت (بسته به حالت انتخاب شده) را تعیین می کنند.


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751096

در اولین شروع، ابزار در حالت “Source” در حالت “Stop” شروع می شود.

پارامتر «ترجمه نمادها از» حاوی فهرستی از نمادها است، سفارش‌های باز شده برای آن‌ها باید روی نمادهای دیگر مشخص‌شده در پارامتر «ترجمه نمادها به» باز شوند. کاراکترها باید با کاما از هم جدا شوند. در این حالت، اولین نماد از پارامتر “ترجمه نمادها از” به اولین نماد لیست “ترجمه نمادها به”، نماد دوم – به دوم و غیره ترجمه می شود. این پارامترها می توانند زمانی استفاده شوند که نمادهای یکسان توسط کارگزاران مختلف به طور متفاوتی فراخوانی می شوند، یا زمانی که می خواهید معاملات را از یک نماد به نماد دیگر کپی کنید.

پارامتر “Close orders mode” حالت بسته شدن سفارش ها را تعیین می کند – در حالت “همراه با منبع”، سفارش ها همزمان با سفارشات در حساب منبع بسته می شوند. در حالت “مستقل”، سفارشات فقط در صورت راه اندازی SL یا TP بسته می شوند.

پنجره ابزار همچنین شامل انتخاب حساب منبع است. برای حالت‌های «منبع» و «تکثیر خودکار»، این انتخاب مسدود شده است، زیرا منبع، حساب جاری است. در حالت “گیرنده”، می توانید هر یک از منابعی را که در حال حاضر روی رایانه شخصی خود در حال اجرا هستند، انتخاب کنید.

هنگامی که حالت “گیرنده” را انتخاب می کنید، پنجره ابزار به یک فرمت توسعه یافته شامل تمام تنظیمات دستگاه کپی تغییر می کند.

پارامتر “حداکثر تاخیر زمانی” حداکثر زمان تاخیر (بر حسب ثانیه) بین زمان باز کردن سفارش در حساب منبع و حساب جاری را تعیین می کند. اگر تاخیری بیشتر از مقدار مشخص شده در این پارامتر باشد، سفارش کپی نمی شود.

پارامتر “Max negative price dev” حداکثر انحراف قیمت (بر حسب پیپ) را به سمت نامطلوب (بالا برای سفارشات خرید، پایین برای سفارشات فروش) در حساب منبع و حساب جاری تعیین می کند. در صورت انحراف قیمت بیشتر از این مقدار، سفارش کپی نمی شود.

این ابزار توانایی تنظیم برنامه فعالیت را دارد. سفارشات در طول دوره های فعالیت، خارج از این دوره کپی می شود – نه. لطفاً توجه داشته باشید که اگر پارامتر «حداکثر تأخیر زمانی» تنظیم نشده باشد، اگر سفارشی که خارج از دوره فعالیت باز شده همچنان در حساب منبع باز باشد، می‌توان آن را در زمان وقوع دوره فعالیت کپی کرد.

پارامتر “Order size calc” روش محاسبه سفارش را در حساب دریافت کننده مشخص می کند. پنج حالت محاسبه وجود دارد – معادل به منبع (اندازه سفارش مانند حساب منبع خواهد بود)، نسبت سپرده (اندازه سفارش بر اساس نسبت سپرده ها در منبع و گیرنده محاسبه می شود)، استفاده از ضریب (اندازه سفارش در حساب گیرنده با ضرب اندازه سفارش در منبع در ضریب محاسبه می شود)، نسبت سپرده * ضریب (اندازه سفارش بر اساس نسبت اندازه های سپرده بر روی منبع و گیرنده محاسبه می شود و در ضریب ضرب می شود) و ثابت (اندازه ثابتی از سفارش را روی گیرنده تنظیم می کند). پارامتر “Order size multiplier” مسئول اندازه ضریب در حالت های محاسبه اندازه سفارش مربوطه است. پارامتر “اندازه سفارش ثابت” مسئول اندازه سفارش در حالت “ثابت” است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج