رشد دستمزدهای نوامبر ایالات متحده همچنان قوی است و امیدها را برای فدرال رزرو از بین می بردمنبع: https://www.tickmill.com/blog/us-november-wage-growth-remains-solid-dashing-hopes-for-the-fed-pivot

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج