روشن بینی بازار مالی – تحلیل ها و پیش بینی ها – 30 نوامبر 2022

این مقاله در قالب متنی با کلیک بر روی لینک “آپوفنیا به عنوان معذرت خواهی روشن بینی در بازار سرمایه” در وردپرس قابل مطالعه است.


منبع: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751131

آپوفنی توانایی دیدن ساختار، ارتباط متقابل، نظم در جایی است که آشکار یا پنهان نیستند.

منظم بودن همیشه پنهان است، بنابراین عبارت “اینجا هیچ نظمی وجود ندارد!” نه در مورد عدم وجود آن، بلکه در مورد این واقعیت است که این الگو هنوز کشف نشده است. الگو فقط در روند جستجوی آن یافت می شود.

این ویدئو روشی را برای مدل‌سازی پویایی ارزش دارایی‌های مالی در آینده توضیح می‌دهد.

همه چیز در جهان طبیعی است. نظم در همه جا و در همه چیز به طور مداوم وجود دارد.

این روش مبتنی بر نظریه آشوب و هندسه فراکتال است.

روشن بینی بازارها واقعیت است، واقعیت دیدن هرج و مرج در نظم و نظم در هرج و مرج.

آپوفنیا به عنوان یک عذرخواهی برای روشن بینی در بازار سرمایه.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج