پیش بینی AUD/USD: با وجود حمایت از سیاست چین، پتانسیل نزولی برای استرالیا وجود داردمنبع: https://www.dailyfx.com/news/forex-aud-usd-forecast-downside-potential-for-aussie-despite-china-policy-support-wv-20221219.html

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج