کانون توجه بازار: انرژی بندرگاه به سرعت بالاتر می رودمنبع: https://www.tickmill.com/blog/market-spotlight-harbour-energy-reversing-quicklyhigher

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج