گلدمن ساکس در مورد قرارداد سقف بدهی – خیر

چشم انداز گلدمن ساکس برای یک معامله قریب الوقوع:

  • احتمال توافق بسیار کم است
  • بنابراین اگر جلسه تیترهایی تولید کند، احتمال منفی بودن آنها بیشتر است

GS در تاریخ:

  • سناریوی اصلی ما هنوز این است که موجودی نقدی خزانه داری از 8 تا 13 ژوئن به حداقل سطوح کاهش یابد.
این به نظر می رسد در حال حاضر برای همه جلسات قابل اجرا باشد، تنها زمانی که به تاریخ مرگ نزدیکتر می شویم که شانس توافق بهبود می یابد. IMO

یلن مدام می گوید 1 ژوئن:


منبع: https://www.forexlive.com/news/goldman-sachs-on-debt-ceiling-deal-nope-20230516/

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج