BABA دو زیگزاگ فشار قیمت پایین تر!

تکانه اولیه Ⓐ و تصحیح Ⓑ به پایان رسیده است. بنابراین، می توان انتظار کاهش تا 49.12 را در موج فرعی Ⓒ داشت. در علامت مشخص شده، موج z 38.2 درصد موج y خواهد بود.

نمودار BABA

باز کردن حساب زنده


منبع: https://www.orbex.com/blog/en/2023/03/baba-double-zigzags-push-prices-lower-2

در نمودار فعلی، موج عملی تکمیل شده y و دومین موج میانی کوچک x دو زیگزاگ هستند.

در بلندمدت، به نظر می رسد BABA در حال شکل گیری یک روند نزولی است.

رشد قیمت در موج میانی (C) می تواند به 140.81 برسد. در آن سطح، موج میانی چرخه x در 2/38 درصد موج عملی y خواهد بود.

استراتژی خود را در مورد نحوه عملکرد BABA با Orbex آزمایش کنید

در نوع دوم نشانه گذاری، ما ادامه موج میانی x را مشاهده می کنیم. این یک زیگزاگ دوگانه از درجه اولیه Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ خواهد بود. دو موج فرعی زیگزاگی Ⓦ-Ⓧ پایان یافته به نظر می رسند.

نمودار BABA

در زمان نگارش، تشکیل موج اکشنی نهایی z در حال انجام است. این احتمالاً به شکل یک زیگزاگ اولیه Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ خواهد بود.

به احتمال زیاد، موج Ⓨ می تواند ساختار زیگزاگی درجه متوسط ​​(A)-(B)-(C) داشته باشد، همانطور که در نمودار نشان داده شده است. نگاه تکانه (A) و تصحیح (B) شکل گرفت.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج