BABA دو زیگزاگ فشار قیمت پایین تر!

نمودار BABA

به احتمال زیاد، موج Ⓨ می تواند ساختار زیگزاگی درجه متوسط ​​(A)-(B)-(C) داشته باشد، همانطور که در نمودار نشان داده شده است. نگاه تکانه (A) و تصحیح (B) شکل گرفت.

تکانه اولیه Ⓐ و تصحیح Ⓑ به پایان رسیده است. بنابراین، می توان انتظار کاهش تا 49.12 را در موج فرعی Ⓒ داشت. در علامت مشخص شده، موج z 38.2 درصد موج y خواهد بود.

باز کردن حساب زنده


منبع: https://www.orbex.com/blog/en/2023/03/baba-double-zigzags-push-prices-lower-2

در نوع دوم نشانه گذاری، ما ادامه موج میانی x را مشاهده می کنیم. این یک زیگزاگ دوگانه از درجه اولیه Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ خواهد بود. دو موج فرعی زیگزاگی Ⓦ-Ⓧ پایان یافته به نظر می رسند.

نمودار BABA

در نمودار فعلی، موج عملی تکمیل شده y و دومین موج میانی کوچک x دو زیگزاگ هستند.

رشد قیمت در موج میانی (C) می تواند به 140.81 برسد. در آن سطح، موج میانی چرخه x در 2/38 درصد موج عملی y خواهد بود.

استراتژی خود را در مورد نحوه عملکرد BABA با Orbex آزمایش کنید

در زمان نگارش، تشکیل موج اکشنی نهایی z در حال انجام است. این احتمالاً به شکل یک زیگزاگ اولیه Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ خواهد بود.

در بلندمدت، به نظر می رسد BABA در حال شکل گیری یک روند نزولی است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج