FCA شرکت های پرداخت را به دلیل “عدم کنترل” سرزنش کرد

در این نامه، لانگ خاطرنشان کرد که تنظیم کننده در کار خود با PI و EMI در دو سال گذشته “مشکلات مادی” را در سیستم ها و کنترل های جرایم مالی شرکت شناسایی کرده است. این موارد شامل عدم اجرای روش‌های کافی برای شناخت مشتری و بررسی و تجدید ارزیابی‌های ریسک و چارچوب‌های کنترل در یک چشم‌انداز تهدید در حال تحول است.

به خواندن ادامه دهید

به خواندن ادامه دهید

علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که در اطاعت از راهنمای 2020 برای اینکه شرکت‌های پرداخت سالانه ترتیبات حفاظتی خود را حسابرسی کنند، برخی از شرکت‌ها هنوز حسابرسان منصوب نکرده‌اند. این تنظیم کننده اضافه کرد که “ما به طور مداوم از یافته های نامطلوب یا اقدامات انجام شده برای رسیدگی به آنها مطلع نمی شویم.”

لانگ خاطرنشان کرد: «توانایی ارائه خدمات مشابه بانک، تمایل به ارائه خدمات به مشتریان پرخطر، و ضعف در سیستم‌ها و کنترل‌های برخی شرکت‌ها، PI و EMI را به هدفی برای بازیگران بد تبدیل می‌کند.

هنوز در مورد ایمنی مشتری، مدیر FCA خاطرنشان کرد که بسیاری از شرکت‌های پرداخت هنوز «برنامه‌های کاهشی» ایجاد نکرده‌اند و آن‌هایی که قبلاً این کار را انجام داده‌اند، انتظارات را برآورده نمی‌کنند. این سازمان اضافه کرد که برخی از برنامه‌ها در مورد زمان پایان دادن به آن «بیش از حد خوش‌بینانه» به نظر می‌رسند.

خطاهای FCA خریدهای غیرمجاز، ارائه خدمات ضعیف

سازمان رفتار مالی، بالاترین تنظیم‌کننده مالی بریتانیا، بسیاری از شرکت‌های پرداخت در این کشور، از جمله موسسات پرداخت (PI) و مؤسسات پول الکترونیکی (EMI) را به دلیل نداشتن «کنترل‌های قوی به اندازه کافی» مورد سرزنش قرار داده است و در نتیجه «خطرات غیرقابل قبولی» برای مشتریان خود ایجاد می‌کند. . این سازمان همچنین گفت که شواهدی دال بر جرایم مالی در عملیات شرکت های پرداخت در کشور در دو سال گذشته دارد.

علاوه بر این، وی خاطرنشان کرد که در اطاعت از راهنمای 2020 برای اینکه شرکت‌های پرداخت سالانه ترتیبات حفاظتی خود را حسابرسی کنند، برخی از شرکت‌ها هنوز حسابرسان منصوب نکرده‌اند. این تنظیم کننده اضافه کرد که “ما به طور مداوم از یافته های نامطلوب یا اقدامات انجام شده برای رسیدگی به آنها مطلع نمی شویم.”

علاوه بر این، مدیر خاطرنشان کرد که رگولاتور مواردی را دیده است که خدمات پرداخت و شرکت‌های پول الکترونیکی طرح‌های خرید را بدون تأیید FCA نهایی کرده‌اند. رگولاتور این را یک جرم کیفری توصیف کرد و هشدار داد که ممکن است از اختیارات پیگرد قانونی خود برای اعتراض به آنها استفاده کند.

در این نامه، لانگ خاطرنشان کرد که تنظیم کننده در کار خود با PI و EMI در دو سال گذشته “مشکلات مادی” را در سیستم ها و کنترل های جرایم مالی شرکت شناسایی کرده است. این موارد شامل عدم اجرای روش‌های کافی برای شناخت مشتری و بررسی و تجدید ارزیابی‌های ریسک و چارچوب‌های کنترل در یک چشم‌انداز تهدید در حال تحول است.

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج