S&P 500 به سطح 3677 خواهد رسید

به محض اینکه بازار به بالای سطح مقاومت 3975 صعود کرد، روند صعودی آغاز خواهد شد و به دنبال آن به سطح مقاومت 4129 صعود خواهد کرد.

سناریوی روند نزولی

چارت سازمانی

پیش بینی ماهانه، ژانویه 2023

سناریوی روند صعودی

انتظار می رود روند نزولی ادامه یابد، در حالی که بازار در زیر سطح مقاومت 3919 معامله می شود که با رسیدن به سطوح حمایتی 3677 و 3548 دنبال می شود.

انتظار می رود روند نزولی ادامه یابد، در حالی که بازار در زیر سطح مقاومت 3919 معامله می شود، که با رسیدن به سطوح حمایتی 3788، 3735 و 3677 دنبال می شود.

به محض اینکه بازار به بالای سطح مقاومت 3975 صعود کرد، روند صعودی آغاز خواهد شد و به دنبال آن به سطح مقاومت 4129 صعود خواهد کرد.

سناریوی روند نزولی

چارت سازمانی


منبع: https://www.fxstreet.com/news/sp-500-will-reach-to-the-3677-level-202301031314

پیش بینی هفتگی (3 تا 5 ژانویه 2023)

سناریوی روند صعودی

توسط رضا خانتاراج

رضا خانتاراج